Psykoterapi i Västerås

Du kan söka för exempelvis

Bipolaritet, depression, ensamhet, existentiella problem, fobier, förändringar, generell ångest, graviditetsoro, hälsoångest, konflikter, krigsoro, krishantering, livskriser, låg självkänsla, missbruk och beroende, mobbning, ofrivillig ensamhet, oro, otrohet, panikångest, prokastinering, PTSD, relationsproblem, sexuella problem, skilsmässa, smärta, social fobi, sorg, spelberoende, stress, svartsjuka, sömnproblem, trauman, traumatiska minnen, uppsägningar, utbrändhet, värk och ångest.

Boka tid för psykoterapi

Psykoterapibehandling

Hélène Stolt erbjuder följande psykoterapibehandlingar; kognitiv beteendeterapi (KBT), systemisk psykoterapi (parterapi/familjeterapi) och utbildningsterapi.

Hélène arbetar eklektiskt, dvs använder sig av olika verksamma metoder inom psykoterapiområdet, främst kognitiv beteendeterapi, systemisk relationell psykoterapi och psykodynamiska teorier och förhållningssätt. Hon använder metoder med fokus på bland annat självkänsla, acceptans och motiverande samtal. Inriktningen är integrativ där hon anpassar metoden efter dina behov då hon har breda kunskaper. Hélène har utbildning i HBTQ och har erfarenhet av att jobba med HBTQ-frågor.

Psykoterapi är en systematisk och målinriktad behandling i form av regelbundna samtal hos legitimerad psykoterapeut. Psykoterapibehandlingen bygger på väl beprövade metoder som är evidensbaserade.

Psykoterapi ska inte förväxlas med samtalsterapi som är ett samlingsnamn för olika verksamheter där man använder samtal för att ge råd eller behandla psykiska problem. Psykoterapi utövas av legitimerade psykoterapeuter. Psykoterapi bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Psykoterapi kan leda till bättre livskvalitet genom att du utvecklar mer hälsosamma relationer till andra. Du får ökad tillgång till dig själv, både känslomässigt och mentalt. Via psykoterapi ges du möjlighet till en djupare förståelse av dig själv och din livssituation genom den ökade insikten du får om dig själv under terapin.

Behandlingen ska vara upplagd och planerad i förväg med tydliga ramar. Psykoterapi omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Under psykoterapin skriver terapeuten journalanteckningar. Hélène genomgår kontinuerligt kompetensutveckling och samarbetar i nätverk med psykoterapeuter och psykologer.

Hur går det till?

Under psykoterapin träffar du Hélène regelbundet. Ni arbetar tillsammans med det som är problematiskt och smärtsamt för dig.

Psykoterapi är ett sätt för dig att ta reda på hur du fungerar som person och vad du behöver utveckla hos dig själv, för att vara tillfreds med ditt liv. Psykoterapin kan hjälpa dig att se mönster, hitta dina resurser och ge dig nya verktyg. En målsättning är att bättre förstå vad som styr dina nuvarande val och för att öka dina möjligheter att göra andra val i framtiden.

Hélène arbetar med exempelvis självreflektion, självreflekterande processer, hemuppgifter, dialogskapande processer, cirkulär intervjumetodik och motiverande samtal. Under psykoterapin försöker Hélène att fokusera på det som fungerar. Hélène arbetar även med beteendeaktivering, acceptans, multimodal rehabilitering, kris- och traumabehandling samt affektiv korttidsbehandling.

Hélène arbetar med både korttidsterapi och långtidsterapi. Behandlingstiden varierar beroende på problemställning och gemensamt formulerad målsättning. Ibland förekommer mer avgränsande problem. Då kan det räcka med några enskilda sessioner (psykoterapisamtal). Ibland kan behandlingstiden vara längre. I början av psykoterapin kommer ni överens om din målsättning med terapin och planerar hur ofta ni ska träffas och under hur lång tid. Planeringen kan revideras vid behov.

Under psykoterapin kan ni arbeta tillsammans med det som är problematiskt och smärtsamt för dig. Psykoterapi är ett sätt för dig att ta reda på hur du fungerar som person och vad du behöver utveckla hos dig själv. Psykoterapi kan hjälpa dig att se mönster, hitta dina resurser och ge dig nya verktyg. En målsättning kan vara att bättre förstå vad som styr dina nuvarande val och för att öka dina möjligheter att göra andra val i framtiden.

När du går i psykoterapi får du tala om det du tycker att är viktigt för dig att berätta. Genom att prata om relationer och upplevelser i historien, i nuet och önskad framtid, kan du få hjälp att uppfatta vilka mönster du reagerar med. Det som blir tydligt i terapin kan sedan också bearbetas och förändras.

Via psykoterapi får du hjälp att förstå vad som hindrar dig från att på bästa sätt ta till vara dina resurser. I den dynamiska interaktionen kan nya känslor, tankar, reaktioner och förståelse uppstå, vilket gör att du själv kan bidra till en förändring. Under psykoterapibehandlingen kan du få råd och stöd samt möjlighet att i lugn och ro få utrymme för samtal kring det som känns svår för dig. Genom ökad självkännedom kan du få en högre livskvalitet.

Psykoterapiinriktningar

Det finns flera olika psykoterapiinriktningar. Hélène arbetar med bland annat med kognitiv beteendeterapi (KBT), systemisk psykoterapi (parterapi/familjeterapi) och utbildningsterapi.

Här hittar du mer information om olika psykoterapiinriktningar.

Läs mer

Definitionen av yrket psykoterapeut

Här hittar du information om yrket och utbildningsgången för att bli legitimerad psykoterapeut.

Läs mer

Hur bra är psykoterapi?

Forskning har visat att psykoterapi ger påfallande goda resultat även om mängden forskningsstudier är mycket olika för olika typer av psykoterapi. En studie från 2004/2005 visar att psykoterapi är klart effektiva vid tillstånd av behandling av depressionssjukdomar och ångestsyndrom. En stor studie från 2020/2021 visar att psykoterapi mot panikångest ger goda resultat och att effekten av behandlingen håller i sig.

Läs mer

Är du anhörig?

Som anhörig kan du kontakta Hélène för psykoterapi. Det kan ofta vara krävande att vara anhörigt till en person med psykiska problem och svårt att veta hur man kan hitta på sätt att stödja sin hjälpsökande. Du kan göra stor skillnad. Men det är många gånger slitsamt. Kanske har du uppmärksammat att din hjälpsökande har problem som han eller hon måste ha professionell hjälp med att lösa. Som anhörig kan du ofta få en central roll för att den hjälpsökande ska komma vidare. Det går bra att du deltar i något behandlingssamtal tillsammans med din hjälpsökande för att gemensamt få en förståelse för problemen och hur de påverkar er situation. Detta kan göra att du stressar mindre i din egen livssituation. Kontakta Hélène Stolt för mer information.

Boka tid för psykoterapi

Psykoterapi kan bokas av dig som privatperson eller via avtal med till exempel din arbetsgivare, företagshälsovård eller genom remiss/avtal från sjukvården. I vissa fall kan du ansöka om psykoterapi via till exempel privat sjukförsäkring, hemförsäkring och AFA. Vi samarbetar bland annat med Tre Kronor Försäkring AB.

Överenskommelse om pris för psykoterapi görs i samband med bokning eller när avtal tecknas för psykoterapi.

Enligt 3 kap. 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200) är sjukvård (psykoterapi) undantagen från skatteplikt (moms) vilket innebär att moms inte debiteras för psykoterapi.

Boka tid

Rehabiliteringsstöd

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Den du ansöker för måste omfattas av sjukförsäkringen AGS eller AGS-KL.

Om den anställde beviljas rehabiliteringsstöd har denne möjlighet att få stöd hos oss för enskilda samtal hos legitimerad psykoterapeut (samtalen kan till exempel handla om stress, ångest eller oro och ersättning för kurser och insatser inom stresshantering och livsstilsförändringar (kurserna kan innehålla samtalsstöd och föreläsningar).

Läs mer här

Spelberoende

Läs vår artikel om spelberoende (extern länk)

Kontakta oss

Vill du har ytterligare information om våra tjänster är du är välkommen att kontakta oss.