Psykoterapi

Hélène Stolt är legitimerad psykoterapeut (med grundutbildning socionom) Hélène erbjuder professionell hjälp med psykoterapi.

Hélène Stolt erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT), parterapi (systemisk psykoterapi) och utbildningsterapi. Psykoterapi kan genomföras enskilt eller med par och familjer. Psykoterapi omfattas av sekretess.

Psykoterapimottagning finns i Västerås (inom pendlingsavstånd från Enköping, Eskilstuna, Sala, Örebro med flera). Du kan även få psykoterapi via telefon om du önskar.

Psykoterapibehandling

Psykoterapi är en systematisk och målinriktad behandling i form av regelbundna samtal hos legitimerad psykoterapeut. Psykoterapibehandlingen bygger på metoder som är väl beprövade och evidensbaserade.

Psykoterapi kan leda till bättre livskvalitet genom att du som patient utvecklar mer hälsosamma relationer till andra och få ökad tillgång till dig själv, både känslomässigt och mentalt. Genom psykoterapi ges du möjlighet till en djupare förståelse av dig själv och din livssituation via den ökade insikten du får om dig själv under terapin.

Hélène Stolt är legitimerad psykoterapeut (med grundutbildning socionom). Hélène arbetar eklektiskt, det vill säga använder sig av olika verksamma metoder inom psykoterapiområdet, främst kognitiv beteendeterapi, systemisk relationell psykoterapi och psykodynamiska teorier och förhållningssätt.

Behandlingen ska vara upplagd och planerad i förväg med tydliga ramar. Psykoterapi omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Under psykoterapin skriver terapeuten journalanteckningar. Hélène Stolt genomgår kontinuerligt kompetensutveckling.

Du kan söka för exempelvis

Depression, ensamhet, existentiella problem, fobier, förändringar, generell ångest, konflikter, krishantering, låg självkänsla, missbruk och beroende, mobbning, oro, otrohet, panikångest, relationsproblem, sexuella problem, skilsmässa, smärta, social fobi, sorg, sorgearbete, spelberoende, stress, svartsjuka, sömnproblem, traumatiska minnen, uppsägningar, utbrändhet och värk.

Hur går det till?

Under psykoterapin träffar du Hélène Stolt regelbundet. Ni arbetar tillsammans med det som är problematiskt och smärtsamt för dig.

Psykoterapi är ett sätt för dig att ta reda på hur du fungerar som person och vad du behöver utveckla hos dig själv, för att vara tillfreds med ditt liv. Psykoterapin kan hjälpa dig att se mönster, hitta dina resurser och ge dig nya verktyg. En målsättning är att bättre förstå vad som styr dina nuvarande val och för att öka dina möjligheter att göra andra val i framtiden.

Hélène arbetar med exempelvis självreflektion, självreflekterande processer, hemuppgifter, dialogskapande processer, cirkulär intervjumetodik och motiverande samtal. Under psykoterapin försöker Hélène att fokusera på det som fungerar. Hélène arbetar även med beteendeaktivering, acceptans, multimodal rehabilitering, kris- och traumabehandling samt affektiv korttidsbehandling.

Hélène arbetar med både korttidsterapi och långtidsterapi. Behandlingstiden varierar beroende på problemställning och gemensamt formulerad målsättning. Ibland förekommer mer avgränsande problem. Då kan det räcka med några enskilda sessioner (psykoterapisamtal). Ibland kan behandlingstiden vara längre. I början av psykoterapin kommer ni överens om din målsättning med terapin och planerar hur ofta ni ska träffas och under hur lång tid. Planeringen kan revideras vid behov.

Under psykoterapin kan ni arbeta tillsammans med det som är problematiskt och smärtsamt för dig. Psykoterapi är ett sätt för dig att ta reda på hur du fungerar som person och vad du behöver utveckla hos dig själv. Psykoterapi kan hjälpa dig att se mönster, hitta dina resurser och ge dig nya verktyg. En målsättning kan vara att bättre förstå vad som styr dina nuvarande val och för att öka dina möjligheter att göra andra val i framtiden.

När du går i psykoterapi får du tala om det du tycker att är viktigt för dig att berätta. Genom att prata om relationer och upplevelser i historien, i nuet och önskad framtid, kan du få hjälp att uppfatta vilka mönster du reagerar med. Det som blir tydligt i terapin kan sedan också bearbetas och förändras.

Via psykoterapi får du hjälp att förstå vad som hindrar dig från att på bästa sätt ta till vara dina resurser. I den dynamiska interaktionen kan nya känslor, tankar, reaktioner och förståelse uppstå, vilket gör att du själv kan bidra till en förändring. Under psykoterapibehandlingen kan du få råd och stöd samt möjlighet att i lugn och ro få utrymme för samtal kring det som känns svår för dig. Genom ökad självkännedom kan du få en högre livskvalitet.

Psykoterapiinriktningar

Här hittar du information om kognitiv beteendeterapi (KBT), parterapi/familjeterapi (systemisk psykoterapi) och utbildningsterapi.

Läs mer

Definitionen av yrket psykoterapeut

Här hittar du information om yrket och utbildningsgången för att bli legitimerad psykoterapeut.

Läs mer

Hur bra är psykoterapi?

Forskning har visat att psykoterapi ger påfallande goda resultat även om mängden forskningsstudier är mycket olika för olika typer av psykoterapi.

Läs mer

Boka tid för psykoterapi

Psykoterapi kan bokas av dig som privatperson eller via avtal med till exempel din arbetsgivare, företagshälsovård eller genom remiss/avtal från sjukvården. I vissa fall kan du ansöka om psykoterapi via till exempel privat sjukförsäkring, hemförsäkring och AFA.

Överenskommelse om pris för psykoterapi görs i samband med bokning eller när avtal tecknas för psykoterapi.

Enligt 3 kap. 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200) är sjukvård (psykoterapi) undantagen från skatteplikt (moms) vilket innebär att moms inte debiteras för psykoterapi.

Rehabiliteringsstöd

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Den du ansöker för måste omfattas av sjukförsäkringen AGS eller AGS-KL.

Om den anställde beviljas rehabiliteringsstöd har denne möjlighet att få stöd hos oss för enskilda samtal hos legitimerad psykoterapeut (samtalen kan till exempel handla om stress, ångest eller oro och ersättning för kurser och insatser inom stresshantering och livsstilsförändringar (kurserna kan innehålla samtalsstöd och föreläsningar).

Läs mer här

Spelberoende

Läs vår artikel om spelberoende (extern länk)

Kontakta oss

Vill du har ytterligare information om våra tjänster är du är välkommen att kontakta oss.