Psykoterapi

Psykotreapi under Corona-pandemin kan göras på distans.

Hélène Stolt, leg. psykoterapeut och socionom erbjuder professionell hjälp med psykoterapi. Psykoterapimottagning finns i Västerås, Örebro, Enköping och Stockholm. Hos oss kan du få kognitiv psykoterapi, systemisk psykoterapi, familjeterapi och utbildningsterapi.

Vi har vårdavtal med landstingen i Örebro, Uppsala och Dalarna för landstingsfinansierad psykoterapi hos privata vårdgivare. Högkostnadsskydd gäller (frikort).

Vi kan också erbjuda psykoterapi till anhöriga och i vissa fall kan psykoterapi ske via privat sjukförsäkring, hemförsäkring och trygghetsrådet om dessa godkänner det.

VÅRDAVTAL

Den 1 januari 2015 trädde patientlagen (LOV) i kraft. För patienter innebär det bl.a. att patienten har möjlighet att välja mellan samtliga behandlingsalternativ inom eget landsting men också i andra landsting.

Vi har vårdavtal med landstingen i Örebro, Uppsala och Dalarna för landstingsfinansierad psykoterapi hos privata vårdgivare. Högkostnadsskydd gäller (frikort).

Om du har behov av psykoterapi och har önskemål om detta hos oss kan du kontakta din vårdcentral eller psykiatrimottagning och efterfråga om du har möjlighet att få remiss.

Läs mer om patientlagen

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

VAD ÄR PSYKOTERAPI?

Psykoterapi är en samtalsbehandling, systematisk och målinriktad, i form av regelbundna samtal hos utbildad psykoterapeut. Du träffar mig, Helene Stolt, leg. psykoterapeut och socionom, regelbundet. Vi arbetar tillsammans med det som är problematiskt och smärtsamt för dig. Psykoterapi är ett sätt för dig att ta reda på hur du fungerar som person och vad du behöver utveckla hos dig själv, för att vara tillfreds med ditt liv. Psykoterapi kan hjälpa dig att se mönster, hitta dina resurser och ge dig nya verktyg. En målsättning är att bättre förstå vad som styr dina nuvarande val och för att öka dina möjligheter att göra andra val i framtiden.

När du går i psykoterapi får du tala om det du önskar. Genom att prata om relationer och upplevelser, både i nuet och i historien, kan du få hjälp att uppfatta vilka mönster du reagerar med. Det som blir tydligt i terapin kan sedan också bearbetas och förändras.

Via psykoterpai får du hjälp att förstå vad som hindrar dig från att på bästa sätt ta till vara dina resurser. Hur symtom hänger samman med din nuvarande livssituation eller hur det sett ut tidigare i ditt liv. Detta görs för att du ska kunna förändra din livssituation. Genom ökad självkännedom får du en högre livskvalitet.

När ett förtroendefullt möte och samarbete uppstår mellan mig som terapeut och dig som patient söker vi tillsammans orsaker till dina problem och din smärta. Som patient med din berättelse och som terapeut med mitt yrkeskunnande och erfarenheter. I den dynamiska interaktionen kan nya känslor, tankar, reaktioner och förståelse uppstår vilket gör att du bidrar till en förändring.

HUR GÅR DET TILL?

Psykoterapi kan bedrivas enskilt, i grupp eller med par och familjer. Behandlingen bygger på metoder som är väl beprövade och evidensbaserade. Behandlingen ska vara upplagd och planerad i förväg med tydliga ramar. Psykoterapi omfattas av sekretess och tystnadsplikt och omfattas av Socialstyrelsen riktlinjer för kliniskt arbete.

När du ska börja gå i terapi hos mig gör du en överenskommelse tillsammans med mig om hur ofta man vi ska träffas och under hur lång tid. Ofta tar överenskommelsen också upp något om psykoterapins mål. Till överenskommelsen hör att den terapeutiska relationen är en professionell relation, det vill säga att vi inte träffas utanför terapirummet.

ARBETSMETODER

Som leg. psykoterapeut arbetar jag med utgångspunkt från arbetsmetoder som är kliniskt väl beprövade och evidensbaserade, vilket ligger till grund för socialstyrelsens riktlinjer för kliniskt behandlingsarbete. Jag arbetar eklektiskt, det vill säga använder mig av olika verksamma metoder inom psykoterapiområdet. Mitt synsätt präglas av kognitiv beteendeterapi/KBT (tanke - känsla - handling/beteendemönster) och systemisk relationell psykoterapi (familjeterapi). Jag tillämpar också psykodynamiska teorier och förhållningssätt.

I psykoterapin arbetar jag exempelvis med självreflektion, reflekterande processer, hemuppgifter, att fokusera på det som fungerar, dialogskapande processer, cirkulär intervjumetodik och motiverande samtal. Jag arbetar integrativt och eklektiskt d.v.s. att olika inslag från olika terapeutiska inriktningar kan avvändas i terapin för att hjälpa dig på bästa sätt. Som leg. psykoterapeut genomgår jag kontinuerligt kompetensutveckling.

Är vissa psykoterapiinriktningar mer effektiva?

Man kan fundera omkring i fall vissa psykoterapiinriktningar skulle vara mer effektiva och mer evidensbaserade än andra kan. Jämförande psykoterapiforskning visar att väldigt lite av ett terapiresultat går att koppla till vilken metod terapeuten använt. Arbetsklimatet och förtrogenheten mellan terapeut och patient, terapeutens metoder samt tilltron man har som patient till att terapeuten kommer att kunna vara behjälplig är också viktigt.

I mitt arbete som psykoterapeut ser jag människan i sitt sammanhang, inte som en isolerad enhet och försöker se vad som fungerar och är lösningsfokuserad. Via idéerna om salutogenes, hälsans ursprung, försöker jag i det terapeutiska arbetet utforska vad som gör att livet kan fungera för en människa.

BEHANDLINGSTID

Jag arbetar både med långtidsterapi och med korttidsterapi. Ibland förekommer mer avgränsade problem och då kan det räcka med några enskilda sessioner. Behandlingstiden varierar beroende på problemställning och gemensamt formulerad målsättning.

Inledningsvis arbetar vi tillsammans med att identifiera problem och vad som vidmakthöll den. Jag beskriver samtidigt hur terapin går till och vilka metoder jag använder. Hur bra terapin blir beror på vad du vill. Vi tittar på det tillsammans när du kommer på första sessionen (samtalet). Om vi är överens om din målsättning planerar vi hur ofta vi ska träffas och hur lång terapin beräknas pågå.

HUR BRA ÄR PSYKOTERAPI?

Forskning har visat att psykoterapi ger påfallande goda resultat även om mängden forskningsstudier är mycket olika för olika typer av psykoterapi.

I psykoterapiforskningens standardverk, Bergin and Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Changes redovisas positiva resultat internationellt inom alla väl etablerade psykoterapeutiska inriktningar. I Sverige presenterade Statens beredning för medicinsk utvärdering 2004 och 2005 att psykoterapier framstår som klart effektiva vid tillstånd av behandling av depressionssjukdomar och ångestsyndrom vilket i första hand gällde kognitiv beteendeterapi och kognitiv psykoterapi. När etablerade psykoterapier jämförs med behandling med psykofarmaka ger psykoterapi ofta lika bra eller bättre resultat.

DEFINITIONEN AV YRKET PSYKOTERAPEUT

Yrkestiteln legitimerad psykoterapeut är skyddad i lag och får endast användas av legitimerade psykoterapeuter. Legitimationen är en garanti att psykoterapeuten är väl utbildad och arbetar på väl beprövat sätt. Psykoterapeuten står under tillsyn av Socialstyrelsen.

Den reguljära utbildningsgången för psykoterapeut är 10,5 år och för psykolog 10 år. Socionomexamen omfattar 3,5 år. Steg ett utbildningen är 2 år. Sedan krävs 2 års arbete under handledning och steg två utbildning 3 år. Psykologexamen är 5 år och då ingår steg ett utbildningen, därefter 2 års arbete under handledning samt steg två 3 år.

Akademikerförbundet SSR om psykoterapiutbildning och arbetslivserfarenhet

Anknytning

Aktuell spädbarnsforskning visar att läser av våra närmaste och skaffar oss strategier för att få våra primära behov tillgodosedda. Dessa blir våra bästa möjliga strategier utifrån det sammanhang vi växer upp i. Samma strategier används sedan i framtida relationer i livet. Det är när våra gamla inre arbetsmodeller ställer till det i nya vänskaps- eller kärleksrelationer som det kan finnas ett behov av ett förändringsarbete. Nya, mer ändamålsenliga sätt att relatera till andra människor i omgivningen kan arbetas fram i terapi.

Anknytning kan beskrivas som bandet mellan barnet och en eller flera föräldrar/vuxna.
Under våra första år så anpassar vi oss till våra föräldrar eller andra omsorgspersoner för att få så mycket närhet och trygghet som möjligt. Som individ är man biologiskt förprogrammerad att skapa och vidmakthålla relationer. De strategier vi lär oss som små barn lever sedan kvar i oss som omedvetna relationsmönster. De här relationsmönstren kan ibland ställa till problem för oss när vi är vuxna. Har du svårigheter med närhet, avstånd, vill du fly ifrån relationer eller blir du klängig mot din partner, så kan det vara dina relationsmönster som spökar. Det finns olika anknytningar såsom trygg anknytning, otrygg-undvikande, otrygg-ambivalent samt desorganiserad anknytning.

Mentalisering

Mentalisering inom psykologin kan spåras från 1960-talet, men var länge ett koncept som förde en undanskymd tillvaro. Mentalisering användes till en början som behandlingsmetod för personer med borderline. Under 2000-talet har begreppet aktualiserats och utvecklats. Mentalisering nämns ofta i allt från kompetensutvecklingskurser inom arbetslivet, coaching till terapeutiska sammanhang.

Att mentalisera innebär att kunna förstå och ha kontakt med sina egna tankar och känslor. Samtidigt behöver man kunna förstå en annan persons tankar och känslor. Stress gör att vi tappar förmågan att mentalisera. Då kanske vi inte har kontakt med våra känslor och/eller tankar. Vi kanske tappar kontakten med den vi möter. I dessa situationer blir det lätt bråk, hårda ord och en upplevelse av att jag själv eller andra är obegripliga och konstiga. Via kunskap om mentalisering är det lättare att känna igen sådana situationer och då kunna handla på ett annorlunda sätt.

ÄR DU ANHÖRIG?

Som anhörig kan du kontakta mig för terapi. Det kan ofta vara krävande att vara anhörigt till en person med psykiska problem och svårt att veta hur man kan hitta på sätt att stödja sin hjälpsökande. Du kan göra stor skillnad. Men det är många gånger slitsamt. Kanske har du uppmärksammat att din hjälpsökande har problem som han eller hon måste ha professionell hjälp med att lösa. Som anhörig kan du ofta få en central roll för att den hjälpsökande ska komma vidare. Det går bra att du deltar i något behandlingssamtal tillsammans med din hjälpsökande för att gemensamt få en förståelse för problemen och hur de påverkar er situation. Detta kan göra att du stressar mindre i din egen livssituation. Kontakta mig för ytterligare information.

PSYKOTERAPI KAN OCKSÅ INRIKTAS MOT

Krisintervenering med syfte att lindra/underlätta din livssituation i kombination med sociala stödåtgärder. Bearbetning för att du ska bli medveten om din totala livssituation. Denna insikt är nödvändig för att kunna nyttja dina egna resurser på ett optimalt sätt. Stöd för att du ska kunna upprätthålla din funktion som människa. Motivation i syfte att stärka din självkänsla och vilja till positiv förändring. Stresshantering genom samtal för att identifiera stressorer (faktorer som förorsakar stress). Syftet är att lära dig hantera och förebygga stress via konkreta stresshanteringstekniker. Du får då en ökad balans och livskvalitet. Beroende och missbruk, t.ex. alkohol- och spelberoende. Lösningsinriktat arbetssätt där det centrala målet är att patienten tillsammans med terapeuten definierar problemen för att du ska uppmuntras att hitta dina egna resurser och fungerande lösningar på dina problem. Fokus ligger på det som ökar möjligheten för dig att ta ett litet steg närmare din önskade framtid.


Du är alltid välkommen att kontakta oss om du önskar ytterligare information om psykoterapi.


Villkor för våra tjänster