INTEGRITETSPOLICY

Vi använder cookies (kakor) och andra spårningsteknologier för att förbättra din surfupplevelse på vår webbplats, för att visa dig personligt innehåll och riktade annonser, för att analysera vår webbplatstrafik och för att förstå vart våra besökare kommer ifrån.

Cookies är mycket små textfiler som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Vi använder cookies till olika ändamål och för att kunna förbättra din onlineupplevelse på vår webbplats (till exempel som att komma ihåg dina inloggningsuppgifter).

Du kan ändra dina inställningar och avaktivera vissa typer av cookies som ska lagras på din dator när du surfar på vår webbplats. Du kan också ta bort alla cookies som redan är lagrade på din dator, men kom ihåg att radering av cookies kan hindra dig från att använda delar av vår webbplats.

Vill du ha information från Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB utan att använda dig av webbplatsen är du välkommen att kontakta oss på info@ledarskapsutveckling.eu.

Mer information om cookies (kakor) hittar du på PTS (Post- och telestyrelsen) webbplats.

1. ALLMÄNT

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Hélène Stolt Psykoterapi ledarskap AB – Hylsvägen 4 721 30 Västerås , Sveavägen 49 382 44  e-postadress: info@psykoterapimottagning.nu , (“Företaget”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. 1.1 Integritetspolicyn gäller då vi tillhandahåller tjänster eller produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Företaget, såsom besök på webbplats. 1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Företaget är personuppgiftsansvarig för Företagets behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. NÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra produkter eller tjänster eller kontakta oss för information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig. 3.2 Företaget samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du köper en produkt eller tjänst av Företaget, när du anmäler dig till ett event som Företaget anordnar, när du besöker Företagets webbplats eller när du på annat sätt har kontakt med Företaget. 3.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredjeparts-tjänster för adressuppdatering.

4. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

4.1 För dig som köper [produkt eller tjänst av Företaget] De personuppgifter Företaget samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

Namn och identifikationsnummer (organisationsnummer)

Telefonnummer och e-post

IP-adress och information om din användning av Företagets webbplats

4.2 För dig som kontaktar oss per post, e-post eller telefon
Depersonuppgifter som Företaget samlar in och behandlar om dig när du vänder dig till oss och kontaktar oss per e-post eller telefon är:

Namn

Adress

E-postadress

Telefonnummer

4.3 För dig som besöker vår webbplats
De personuppgifter som Företaget samlar in när du besöker vår webbsida är:

Namn

IP-adress

Identifikationsnummer (organisationsnummer)

Telefonnummer

4.4 För dig som anmäler dig till event som Företaget anordnar
De personuppgifter som Företaget samlar in när du anmäler dig till ett event är:

Namn

Telefonnummer

E-post

5. VARFÖR BEHANDLAR VI UPPGIFTER OM DIG?

5.1 För dig som är [kund till Företaget]
Företaget behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Företaget dina personuppgifter i syfte att:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;

Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;

Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Företagets och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;

Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar;

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.
5.3 För dig som besöker Företagets webbplats
Företaget behandlar dina personuppgifter för att:

Marknadsföra och erbjuda våra tjänster

5.4 För dig som anmäler dig till ett event som Företaget anordnar
Företaget behandlar dina personuppgifter för att

Planera, administrera och genomföra event

Fakturera

6. DE LAGLIGA GRUNDERNA FÖR VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

6.1 Företaget baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund för att kunna leverera vår tjänster.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra produkter och tjänster. Företaget har ett berättigat intresse av att marknadsföra sina tjänster och sina produkter. Företaget behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Företaget ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

6.5 Företaget behandlar inte dina personuppgifter genom automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Ändamål

Rättslig grund

Kategorier av
personuppgifter

Lagringstid

Genomförande av köp, fakturering, utförande av tjänst och genomförande av kundservice

Fullgörande av avtal om tjänster som köpts av Hélène Stolt Psykoterapi ledarskap AB

Ett år efter att avtalet avslutats
För att upprätthålla och administrera bolagets bokföring
Sju plus ett år
Sju plus ett år
För att marknadsföra Företaget och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster genom post, e-post, SMS/MMS eller telefon mot befintliga kunder
Intresseavvägning
Ett år efter att du senast varit aktiv hos Företaget, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst
För att marknadsföra Företaget och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster genom post, e-post, SMS/MMS eller telefon mot befintliga kunder
Intresseavvägning
Ett år efter att du senast varit aktiv hos Företaget, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst
För att marknadsföra Företaget och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster genom post, e-post, SMS/MMS eller telefon mot presumtiva kunder
Intresseavvägning
12 månader
För att återkoppla vid kontakt samt besvara inkomna frågor
Intresseavvägning
En månad

Analysera webbtrafik

Intresseavvägning

IP-adress

26 månader

För att planera, administrera och genomföra event samt för att fakturera
Fullgörande av avtal

6 månader

7. HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTER OM DIG?

7.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Företaget kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Företagets rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

8. VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER TILL?

8.1 Företaget kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Företagets koncernbolag och andra samarbetspartners.
8.2 Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.
8.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Företaget om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Företagets rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

9. ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

9.1 Företaget har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Företaget kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.

10. SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Företaget har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

11. DINA RÄTTIGHETER

11.1 Företaget ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.


11.2 Företaget kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.


11.3 Du har rätt att begära


1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.


2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.


3.
Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.


4.
Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt
11.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
Återkallande av samtycke. Om behandling grundar sig på avgivet samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.


11.4 Företaget kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 9 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.


11.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.


11.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.


11.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@ledarskapsutveckling.eu. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.


11.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

12. Cookies

är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På Hélène Stolt Psykoterapi ledarskap AB använder vi följande cookies:

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).

2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).

3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).

4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).

5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du kan själv styra över användningen av cookies. Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

13. KONTAKTINFORMATION

13.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan. Hélène Stolt Psykoterapi ledarskap AB – Hylsvägen 4 721 30 Västerås info@psykoterapimottagning.nu 556602-2264