Handledning

Allt fler har upptäckt styrkan med att använda handledning som ett arbetsverktyg.

Genom handledning får du möjlighet att reflektera och få andra perspektiv. Du får kunskap och redskap hur du kan realisera dina målsättningar. Vi kan erbjuda handledning för såväl anställda som chefer. Handledningen kan ske enskilt eller i grupp. Genom att använda etablerade metoder får man en effektiv och verkningsfull handledning.

Vi har kvalitetssäkrade processer över hela vår verksamhet. Samtal under handledning är konfidentiella.

Hélène Stolt är konsult i verksamheten sedan 1999. Hon är legitimerad psykoterapeut, socionom och beteendevetare samt specialist på psykosociala arbetsmiljöfrågor. Hélène har lång erfarenhet av handledning och erbjuder bland annat personlig handledning, processhandledning och ärendehandledning.

Vi har verksamhet i Västerås (inom pendlingsavstånd från Enköping, Eskilstuna, Sala, Stockholm, Örebro med flera) samt över större delen av landet genom uppdragsverksamhet. Du kan även få handledning via telefon om du önskar.

Metoder

Vi använder etablerade metoder där reflektionen är viktig för såväl handledaren som för den eller de som handleds. Vi utgår från kognitiva, systemiska och lösningsfokuserade metoder.

Handledningen anpassas efter den enskildes eller gruppens behov för att få en effektiv och verkningsfull handledning. Under processen sker en kontinuerlig utvärdering för att säkerställa ett effektivt utnyttjande av handledningen.

Personlig handledning

Oftast fungerar kommunikationen på arbetsplatsen bra. Ibland kan emellertid någon eller några fastna i roller och mönster och få svårigheter att fungera optimalt. Vid sådana låsningar kan den enskilde behöva tillgång till stöd från en utomstående person. Genom att anlita en utomstående person kan den enskilde kännare sig tryggare i utvecklingsprocessen.

Genom enskild handledning får den anställde möjlighet till stöd, rådgivning och vägledning i olika situationer relaterade till arbetet.

Processhandledning

Fokus ligger på gruppen för ett optimalt lagarbete. Syftet är att stärka den egna och gruppens yrkesroll genom ökad insikt och självkännedom.

De anställda får möjlighet att reflektera över hur de fungerar tillsammans för att kunna tillvarata de enskilda likheter och olikheter som finns i gruppen samt att stötta varandra.

En annan form av processhandledning är reflekterande team, som har utvecklats av Harry Norman från Bristol Solutions Group i England. Det är en strukturerad modell där man handleds i grupp. Handledaren driver processen. Alla tränas i att lyfta frågor, se olika perspektiv, reflektera och lösa olika frågeställningar, genom att använda gruppens erfarenheter och potential.

Ärendehandledning

I ärendehandledningen verkar man utifrån den anställdes arbetssituation.

Genom handledningen får den anställde eller gruppen ökade möjligheter att lägga upp strategier för olika arbetssätt samt möjlighet att utvärdera dessa för bättre resultat.

Psykoterapihandledning

Handelning av personal inom många olika yrkesområden; bland annat kuratorer, psykologer och psykoterapeuter.

Övriga former av handledning

Vid behov och önskemål kan vi rikta olika former av handledning till olika yrkeskategorier/grupper på en arbetsplats.

Grupphandledning

Vi kan också kombinera enskild handledning med handledning i grupp.

Boka tid

Överenskommelse om pris för görs i samband med bokning eller när avtal tecknas.

Kontakta oss

Vill du har ytterligare information om våra tjänster är du är välkommen att kontakta oss.