Handledning

Allt fler har upptäckt styrkan med att använda handledning som ett arbetsverktyg.

Genom handledning får du möjlighet att reflektera och få andra perspektiv. Du får kunskap och redskap hur du kan realisera dina målsättningar. Jag kan erbjuda handledning för såväl anställda som chefer.

Jag har drygt 25 års erfarenhet av handledning. Jag finns i Västerås och Enköping samt över hela Sverige genom uppdragsverksamhet.

Handledningen kan ske enskilt eller i grupp. Genom att använda etablerade metoder får man en effektiv och verkningsfull handledning. Samtal är konfidentiella.

Jag har kvalitetssäkrade processer över hela vår verksamhet.

Metoder

Jag använder etablerade metoder där reflektionen är viktig för såväl handledaren som för den eller de som handleds. Jag utgår från kognitiva, systemiska och lösningsfokuserade metoder.

Handledningen anpassas efter den enskildes eller gruppens behov för att få en effektiv och verkningsfull handledning. Under processen sker en kontinuerlig utvärdering för att säkerställa ett effektivt utnyttjande av handledningen.

Personlig handledning

Oftast fungerar kommunikationen på arbetsplatsen bra. Ibland kan emellertid någon eller några fastna i roller och mönster och få svårigheter att fungera optimalt. Vid sådana låsningar kan den enskilde behöva tillgång till stöd från en utomstående person. Genom att anlita en utomstående person kan den enskilde kännare sig tryggare i utvecklingsprocessen.

Genom enskild handledning får den anställde möjlighet till stöd, rådgivning och vägledning i olika situationer relaterade till arbetet.

Ärendehandledning

I ärendehandledningen verkar man utifrån den anställdes arbetssituation.

Genom handledningen får den anställde eller gruppen ökade möjligheter att lägga upp strategier för olika arbetssätt samt möjlighet att utvärdera dessa för bättre resultat.

Processhandledning

Fokus ligger på gruppen för ett optimalt lagarbete. Syftet är att stärka den egna och gruppens yrkesroll genom ökad insikt och självkännedom.

De anställda får möjlighet att reflektera över hur de fungerar tillsammans för att kunna tillvarata de enskilda likheter och olikheter som finns i gruppen samt att stötta varandra.

En annan form av processhandledning är reflekterande team, som utvecklats av Harry Norman från Bristol Solutions Group i England. Det är en strukturerad modell där man handleds i grupp. Handledaren driver processen. Alla tränas i att lyfta frågor, se olika perspektiv, reflektera och lösa olika frågeställningar, genom att använda gruppens erfarenheter och potential.

Övriga former av handledning

Vid behov och önskemål kan jag rikta olika former av handledning till olika yrkeskategorier/grupper på en arbetsplats. Jag kan också kombinera enskild handledning med handledning i grupp.

Boka tid

Överenskommelse om pris för görs i samband med bokning eller när avtal tecknas.

Kontakta oss

Vill du har ytterligare information om våra tjänster är du är välkommen att kontakta oss.