Nyheter

KBT

Kognitiv terapi

Den kognitiva terapin fick sin form under 1960-talet av de amerikanske psykiatriprofessorn och psykoanalytikern Aaron T Beck. Under 1980- och 1990-talen skedde en vidareutveckling och en specialisering av den kognitiva terapin. Den kognitiva terapin kom till Sverige på 1980-talet genom Carlo Perris, dåvarande professor i psykiatri vid Umeå universitet.

Grundidén i kognitiv beteendeterapi och kognitiv psykoterapi är att våra tankar (kognitioner), känslor och handlingar är ett resultat av vårt sätt att uppfatta och bearbeta inkommande information. Vi skapar mönster utifrån tidigare erfarenheter och inre föreställningar om omvärlden. Genom att behandla tankarna kan man komma åt och förändra känslor och beteendemönster.

Syftet med kognitiv beteendeterapi är att hitta alternativa sätt att se på sig själv, andra och omvärlden samt att därmed få symtomlindring. Kognitiv beteendeterapi är strukturerad, tidsbegränsad och aktiv. I terapin ingår hemuppgifter vilket gör att du som patient aktiveras, vilket leder processen vidare.

Läs mer

Läs mer

Kan man dö av stress?

Stress är kroppens reaktion på en eller flera situationer som upplevs som hotfulla eller utmanande. Det är ett väldigt gammalt fenomen som hjälpt vår och andra arter att överleva sedan urminnes tider. I vår ursprungliga tillvaro som jägare och samlare var det livsnödvändigt att kunna varva upp maximalt för att kunna slåss mot eller fly från vilda djur och andra fysiska faror. Korta om än intensiva stresspåslag avlöstes av längre perioder för återhämtning.

Idag behöver vi sällan hantera fysiska faror men reagerar stenåldersmässigt på krav i arbetet, svårigheter att få ihop livspusslet, dåliga relationer, trasslig ekonomi och andra bekymmer. De moderna stressorerna går inte att fly från eller slåss mot, varför vår stress ofta blir långvarig och därmed ohälsosam.

Stress är inte nödvändigtvis plågsamt. Om vi känner att vi har kontroll kan kravfyllda situationer upplevas som lustfyllda snarare än ångestskapande. Omvänt kan brist på kontroll, medbestämmande och påverkansmöjligheter leda till negativ stress även om vi inte ställs inför några krav alls. Att vara undersysselsatt och understimulerad kan vara nog så stressande om situationen inte går att påverka.

Stress är inte farligt så länge den inte blir alltför långvarig. Månader och år med konstant stress utan återhämtning kan däremot leda till slitage på kroppen och sämre hälsa.

Källa: Stressmottagningen

Kan man dö av stress?

Tillbaka till rubriken. Ja, man kan dö av stress!

Varje år avlider cirka 770 personer på grund av arbetsrelaterad stress. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket, där tre Umeåforskare har gått igenom ett stort antal studier om arbetsrelaterad dödlighet och gjort statistiska beräkningar av hur många som dör till följd av organisatoriska och sociala faktorer, däribland stress. Även Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, kom för några år sedan ut med en rapport med liknande resultat.

Källa: Akademikern.

Stresshantering

"Att lära sig hantera stress är inte detsamma som att lära sig klara av mer stress. Genom att anpassa kraven och förstärka möjligheterna att mildra sådant som stressar kan man uppnå en optimal stresshanteringsnivå."

Hélène Stolt är legitimerad psykoterapeut, socionom och beteendevetare samt specialist på psykosociala arbetsmiljöfrågor, har många års erfarenheter av stressrelaterade frågor. Hon skriver bland annat att stress på arbetsplatser orsakar mer ohälsa än övriga sociala livsmönster och att minskad produktivitet och effektivitet är de största konsekvenserna av stress. Vidare skriver hon att stress ofta är orsak till både sjuknärvaro och sjukfrånvaro. Hélène anordnar regelbundet utbildningar och seminarier inom stresshantering. Hon menar att utbildning om stresshantering ökar möjligheterna att lära sig att identifiera stresskällorna och motverka en negativ stresspiral.

Stressmottagningen (extern länk)

Akademikern (extern länk)

Seminarium om stresshantering

Läs mer om stresshantering

Läs mer

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är en systematisk och målinriktad behandling i form av regelbundna samtal hos legitimerad psykoterapeut. Psykoterapibehandlingen bygger på väl beprövade metoder som är evidensbaserade. Behandlingen ska vara upplagd och planerad i förväg med tydliga ramar. Psykoterapi omfattas av sekretess och tystnadsplikt.

Vi erbjuder kognitiv beteendeterapi (kbt), systemisk psykoterapi (parterapi/familjeterapi) och utbildningsterapi.

Läs mer om psykoterapi

Hélène Stolt

Hélène Stolt är legitimerad psykoterapeut (med grundutbildning socionom).

Hélène Stolt arbetar eklektiskt, det vill säga använder sig av olika verksamma metoder inom psykoterapiområdet, främst kognitiv beteendeterapi, systemisk relationell psykoterapi och psykodynamiska teorier och förhållningssätt. Hélène har utbildning i HBTQ och har erfarenhet av att jobba med HBTQ-frågor.

Du kan söka för exempelvis

Bipolaritet, depression, ensamhet, existentiella problem, fobier, förändringar, generell ångest, graviditetsoro, hälsoångest, konflikter, krigsoro, krishantering, livskriser, låg självkänsla, missbruk och beroende, mobbning, oro, otrohet, panikångest, prokrastinering, PTSD, relationsproblem, sexuella problem, skilsmässa, smärta, social fobi, sorg, spelberoende, stress, svartsjuka, sömnproblem, trauman, traumatiska minnen, uppsägningar, utbrändhet, värk och ångest.

Boka tid för psykoterapi

Du kan boka psykoterapi i Västerås (inom pendlingsavstånd från Enköping, Eskilstuna, Sala, Stockholm, Örebro med flera). Du kan även få psykoterapi via telefon om du önskar.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Läs mer

Stresshantering

Stress utgör ett av de största hoten mot folkhälsan. Krav på högre effektivitet, högt arbetstempo, oregelbundna arbetstider, ökad tillgänglighet, att kunna hantera ny teknologi med mera har medfört att de stressrelaterade sjukdomarna ökat drastiskt under de senaste åren.

Känslan av att inte hinna med, vare sig på jobbet eller hemma, gör att vi mår sämre och förlorar balansen mellan arbete och fritid. Att lära sig hantera stress är inte detsamma som att lära sig att klara av mer stress. Genom att anpassa kraven och förstärka möjligheterna att mildra effekterna av sådant som stressar kan man uppnå en optimal stresshanteringsnivå.

Ladda ned gratis pdf om stress- och stresshantering

Seminarium om stresshantering

Läs mer om stresshantering

Läs mer

Terapi vs psykoterapi

Kalla fakta har granskat en oreglerad marknad där vem som helst kan kalla sig för terapeut. Missförhållanden inom den alternativa terapibranschen riskerar att slå hårt mot många redan utsatta människor. För att öka patientsäkerheteten startade regeringen en utredning 2017 som upptäckte allvarliga brister med nuvarande lagstiftning. Trots att utredningen var klar redan för tre år sedan har patientsäkerheten inte stärkts och någon lagändring verkar inte heller vara nära.

Vi vill förtydliga att om du söker psykoterapi hos Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB får du psykoterapi hos en legitimerad psykoterapeut. Yrkestiteln är skyddad i lag och får endast användas av legitimerade psykoterapeuter. Legitimationen är en garanti att psykoterapeuten är väl utbildad och arbetar på väl beprövat sätt. Socialstyrelsen för ett register över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sköter tillsyn över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Hélène Stolt är legitimerad psykoterapeut med grundutbildning socionom.

Kalla fakta (extern länk)

Läs mer om psykoterapi

Läs mer

Psykisk ohälsa hos HBTQ-personer

Begreppet HBTQ som står i rubriken har ändrats under åren. Med HBTQ räknar vi självklart in alla nyare varianter i begreppet.

Forskning visar att HBTQ-personer har sämre hälsa än övriga befolkningen. Det gäller framför allt psykisk hälsa. Hälsoskillnaderna kan delvis förklaras av att HBTQ-personer är mer utsatta för diskriminering, trakasserier, våld och hot på grund av omgivningens negativa föreställningar om sexuell identitet och könsidentitet. Oro, ångest, nedstämdhet och stress är mer utbredd bland HBTQ-personer jämfört med genomsnittet. (Källa RFSL, Folkhälsomyndigheten).

Hélène Stolt är legitimerad psykoterapeut (med grundutbildning socionom). Hélène har utbildning i HBTQ och har erfarenhet av att jobba med HBTQ-frågor.

Läs mer om psykoterapi

Läs mer

Stockholm Pride

Vi önskar arrangörer och besökare av Stockholm Pride lycka till!

Héléne Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB får företag och människor att utvecklas. Vi erbjuder tjänster inom psykoterapi, ledarskapsutveckling, coaching, handledning, utbildning och stresshantering. Hélène Stolt är legitimerad psykoterapeut (med grundutbildning socionom). Hélène har utbildning i HBTQ och har erfarenhet av att jobba med HBTQ-frågor. Kontakta gärna oss om ni har frågor kring verksamheten.

Om Stockholm Pride (extern länk)

Läs mer

Träning

Det är bra för både kropp och själ att du rör på dig regelbundet. Du blir piggare, starkare och minnet kan förbättras. Du som är vuxen rekommenderas att röra dig en halvtimme om dagen, till exempel ta en rask promenad. Kroppen är byggd för rörelse. Därför är det bra att träna varierat, både kondition, balans och muskelstyrka.

Hur mycket ska jag träna? Varför ska jag träna? Hur ofta ska jag träna? När ska jag undvika träning?

I texten från 1177 nedan får du tips på ovanstående frågor samt råd om hur du kommer igång med din träning och tips på hur du kan lägga upp en hållbar träningsrutin.

1177 (extern länk)

KBT och träning

KBT och träning kan gärna kombineras om du mår bra och din hälsa medger detta.

Läs mer om KBT här.

Läs mer

Coaching och ledarskap i Västerås

Hélène Stolt, legitimerad psykoterapeut och socionom arbetar med coaching till chefer och företagare. Hélène ger stöd i ledarrollen för att optimera det personliga ledarskapet såväl på jobbet som privat och på fritiden.

Vi har verksamhet i Västerås (inom pendlingsavstånd från Enköping, Eskilstuna, Sala, Stockholm, Örebro med flera). Vi kan genomföra våra tjänster efter dina önskemål och på tider som passar dig som kund. Du kan även få coaching via telefon om du önskar.

Ämnen som kan vara intressanta är: stresshantering, konflikter, tydlig kommunikation, förändringar, vara i balans, arbetets krav, teamutveckling och svåra samtal.

Genom chefscoaching kan du: stärka din förmåga att påverka människor och bli mer inspirerande samt att få ditt team mer effektivt och uppnå bättre resultat.

Läs mer om chefscoaching.

Läs mer

Känner du oro inför en ny lågkonjunktur?

Expansiv ekonomisk politik under pandemin, omfattande störningar i de globala värdekedjorna och Rysslands anfallskrig mot Ukraina har skapat en perfekt storm med skenande inflation på många håll i världen. Skyhög inflation, fallande tillgångspriser och förväntningar om fortsatta räntehöjningar har fått de svenska hushållen att bli rejält pessimistiska om framtiden. Om detta skriver Konjunkturinstitutet.

I media kan du dagligen läsa pessimistiska rapporter om att Sverige är på väg mot en ny lågkonjunktur. Prishöjningar på bland annat bensin, värme och mat har drabbat många. Många känner oro kring bostadsmarknaden. Till all oro tillkommer också att många haft en stor oro under Corona-pandemin vilken fortfarande påverkar oss bland annat när vi ska ut och resa. Många känner en stor oro inför det pågående kriget i Ukraina.

Läs mer

Läs mer

Känner du oro för Kriget i Ukraina?

Vi hanterar kriser på olika sätt. Att vi hanterar kriget i Ukraina olika är helt naturligt. En del upplever kriget som avlägset och känner sig inte speciellt oroliga medan en del känner stark oro. Om du tidigare har varit drabbat av krig eller om du har anhöriga eller vänner som befinner sig i Ukraina kan oron vara ännu större.

Om du känner stark oro är det viktig att du försöker fortsätta med dina dagliga rutiner som att till exempel gå upp på morgnarna, gå till jobbet eller skolan. Det är också bra om du kan vara fysiskt aktivt och träna regelbundet. Som alternativ till träning kan dagliga promenader vara ett bra alternativ. Att fortsätta med frukost, lunch och middag som tidigare är också bra. Ha också regelbundna kontakter med familj, anhöriga och vänner.

Läs mer

Läs mer

Är du anhörig?

Som anhörig kan du kontakta Hélène Stolt för psykoterapi. Det kan ofta vara krävande att vara anhörigt till en person med psykiska problem och svårt att veta hur man kan hitta på sätt att stödja sin hjälpsökande.

Du kan göra stor skillnad. Men det är många gånger slitsamt. Kanske har du uppmärksammat att din hjälpsökande har problem som han eller hon måste ha professionell hjälp med att lösa.

Som anhörig kan du ofta få en central roll för att den hjälpsökande ska komma vidare. Det går bra att du deltar i något behandlingssamtal tillsammans med din hjälpsökande för att gemensamt få en förståelse för problemen och hur de påverkar er situation. Detta kan göra att du stressar mindre i din egen livssituation.

Kontakta oss för ytterligare information.

Läs mer

Coronapandemin har orsakat mer depression och ångest

Bild: Jämställdhetsmyndigheten

Forskare vid University of Queensland i Australien har försökt uppskatta påverkan på den mentala hälsan som pandemin haft världen över, enligt Jämställdhetsmyndigheten 2021-11-19.

Enligt forskarna var den uppskattade förekomsten av depression bland svenskarna förra året 24 procent högre än förväntat, vilket är en väsentligt större ökning än i våra grannländer Danmark, Norge och Finland, men lägre än i vissa andra länder som exempelvis Frankrike.

Samma mönster syns för ångesttillstånd, som uppskattas ha ökat med 23 procent förra året i Sverige på grund av pandemin, vilket var betydligt högre än i både Norge och Danmark

Kvinnor har också i högre grad än män rapporterat negativa effekter som stress, ångest och depression orsakad av corona-restriktioner.

Läs mer (extern länk)

Hélène Stolt, legitimerad psykoterapeut och socionom, menar att forskning har visat att psykoterapi ger påfallande goda resultat även om mängden forskningsstudier är mycket olika för olika typer av psykoterapi.

En stor studie publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Psychotherapy and Psychosomatics 2020, som återpublicerades av Lunds universitet 2021. Studien är den största långtidsstudie som någonsin gjorts i Sverige. Den genomfördes inom den reguljära vården i Sverige. Resultatet av studien visar att psykoterapi mot panikångest ger goda resultat och att effekten av behandlingen håller i sig. Två år efter behandling var 70 procent av patienterna tydligt förbättrade och 45 procent hade inga eller minimala symptom.

Läs mer om forskning

Hélène Stolt erbjuder professionell hjälp med psykoterapi. Psykoterapimottagning finns i Västerås. Du kan även få psykoterapi via telefon om du önskar.

Läs mer

Stress

Stress utgör ett av de största hoten mot folkhälsan. Krav på högre effektivitet, högt arbetstempo, oregelbundna arbetstider, ökad tillgänglighet, att kunna hantera ny teknologi etcetera har medfört att de stressrelaterade sjukdomarna ökat drastiskt under de senaste åren. Känslan av att inte hinna med, vare sig på jobbet eller hemma, gör att vi mår sämre och förlorar balansen mellan arbete och fritid.

Att lära sig hantera stress är inte detsamma som att lära sig att klara av mer stress. Genom att anpassa kraven och förstärka möjligheterna att mildra effekterna av sådant som stressar kan man uppnå en optimal stresshanteringsnivå.

Läs mer om stresshantering

Läs mer

Rehabiliteringsstöd

Som arbetsgivare kan du ansöka om rehabiliteringsstöd med upp till hälften av kostnaden om ni har tecknat någon av sjukförsäkringarna AGS eller AGS-KL. Du kan få ersättning för insatser för att förebygga eller förkorta arbetsoförmåga.

Om den anställde har behov av psykoterapi och beviljas rehabiliteringsstöd har denne möjlighet att gå i samtal hos oss. Samtalen kan till exempel handla om stress, ångest och oro.

Det går också att ansöka om ersättning för kurser och insatser inom stresshantering och livsstilsförändring.

Läs mer (extern länk)

Läs mer

Spelberoende under och efter coronapandemin?

Beroendeforskare har genom en enkätstudie undersökt om spelande på nätkasinon, bettingsajter, lotteri med flera spelformer har ändrats under coronapandemin. Antalet individer som rapporterade ett ökat spelande var färre än dem med ett minskat spelande. Läs mer i artikeln på Chefsbloggen om spelberoende och vad man kan göra för att få stöd om man har ett spelberoende.

Läs mer (extern länk)

Läs mer

Nytt avsnitt av podden om ledarskap i förändringstider

Hur påverkas ledarskapet när många möten är via zoom eller andra digitala kanaler, utan fysiska möten. Vilka krav ställer det på ledarskapet?

Det pratar Hélène Stolt Psykoterapeut och ledarskapscoach om i detta poddavsnitt.

Soundcload (extern länk)

Läs mer

Podcast - Hur vi kan hitta och prioritera tid mellan arbete, fritid och sömn

Att ha balans i livet är något som många kämpar med och det är många gånger inte så enkelt att få till det. Dygnet har bara 24 timmar! Hör Hélène Stolt, leg. psykoterapeut och socionom om hur vi kan hitta och prioritera tid mellan arbete, fritid och sömn.

En podcast (poddradio) av Anders Stålhammar, Poddcoast AB.

Soundcloud (extern länk)

Läs mer