SYSTEMISK PSYKOTERAPI

Familjeterapi, eller systemisk psykoterapi, där man arbetar man med hela eller delar av familjen för att lösa problem, klara av svåra livssituationer och komma vidare vid kriser. Problematiska situationer kan t.ex. vara svartsjuka, otrohet eller problem i sexlivet. Terapin syftar till att förändra beteendemönster, hitta nya lösningar, utveckla relationer och därmed finna framkomliga vägar för att för att kunna gå vidare.

Varje familj är unik och det är viktigt att få tillgång till familjemedlemmens egna berättelser. Professor Tom Andersen införde begreppet reflekterande processer, där man växlar mellan att vara aktiv deltagare och lyssnande part. När olika uppfattningar kommer till uttryck i reflektionen sitter familjemedlemmarna tysta, lyssnar och får då möjlighet till alternativa förståelsesätt. De väljer sedan att antingen förkasta dessa eller ta dem till sig. Man arbetar också med det salutogena perspektivet, d.v.s. beaktande av hälsofrämjande faktorer.